Статут "Незалежна Правозахисна Асоціація"

14.08.2018 21:36

                                                       

                                                                           СТАТУТ

                                                                 Громадської Організації

                                                “ Незалежна Правозахисна Асоціація ” 

                                                                         "I. H. R. A."

                                                 "Independent Human Rights Аssociation"                                                

 

                                                                     м. Львів – 2018 р. 

 

                                     Розділ І Загальні положення:

 

          1. Громадська організація «Незалежна Правозахисна Асоціація» (надалі: ГО) - неприбуткове, недержавне, добровільне громадське об’єднання незалежних правозахисників, журналістів а також правників - створене з метою реалізації завдань (цілей) і досягнення мети, визначених цим Статутом;

          2. Статут складений на підставі Конституції і Міжнародних Договорів, з додержанням вимог Цивільного Кодексу, ЗУ «Про громадські об'єднання» і затверджений на засіданні установчих зборів засновниками ГО - установчий документ, визначаючий обсяг правил, регулюючих діяльність ГО;

          3. ГО набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації, має та може мати відокремлене майно, самостійний баланс і банківські рахунки, печатку/штампи, бланки, символіку що реєструється згідно законодавства, а також відповідні права і обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді;

          4. ГО діє на принципах добровільності, рівності перед законом, самоврядності, відкритості, прозорості та публічності, відсутності інтересу до майна ГО в її членів, а у своїй діяльності керується Конституцією і Міжнародними Договорами, ЦК та іншими ЗУ, цим Статутом і Правилами (71);          

          5. Повне найменування ГО:

     Українською: Громадська організація «Незалежна Правозахисна Асоціація»;

     Англійською: Non-Governmemtal Public organization «Independent Human Rights Аssociation»;     

              Стисле найменування ГО:

     Українською: ГО «Незалежна Правозахисна Асоціація»;

     Англійською: NGPO «Independent Human Rights Аssociation»;               

 

                                         Розділ І Загальні положення:

 

          1. Громадська організація «Незалежна Правозахисна Асоціація» (надалі: ГО) - неприбуткове, недержавне, добровільне громадське об’єднання незалежних правозахисників, правників та вільних людей - створене з метою реалізації завдань (цілей) і досягнення мети, визначених цим Статутом;

          2. Статут складений на підставі Конституції і Міжнародних Договорів, з додержанням вимог Цивільного Кодексу, ЗУ «Про громадські об'єднання» і затверджений на засіданні установчих зборів засновниками ГО - установчий документ, визначаючий обсяг правил, регулюючих діяльність ГО;

          3. ГО набуває статусу юридичної особи з моменту її реєстрації, має та може мати відокремлене майно, самостійний баланс і банківські рахунки, печатку/штампи, бланки, символіку що реєструється згідно законодавства та відповідні права і обов’язки, зокрема бути позивачем та відповідачем у суді;

          4. ГО діє на принципах добровільності, рівності перед законом, самоврядності, відкритості, прозорості і публічності, відсутності інтересу до майна ГО в її членів, а у своїй діяльності керується Конституцією і Міжнародними Договорами, ЦК та іншими ЗУ, Статутом а також Правилами (71);          

          5. Повне найменування ГО:

     Українською: Громадська організація «Незалежна Правозахисна Асоціація»;

     Англійською: Non-Governmemtal Public organization «Independent Human Rights Аssociation»;     

              Стисле найменування ГО:

     Українською: ГО «Незалежна Правозахисна Асоціація»;

     Англійською: NGPO «Independent Human Rights Аssociation»;               

 

                                     Розділ ІІ Мета, межі, цілі та напрями діяльності ГО:

Мета:

          6. Утвердження соціальної справедливості, рівності перед законом та інших Конституційних гарантій, правовий захист членів і учасників ГО, задоволення їх суспільних інтересів та потреб;  

 

Межі діяльності:

          7. Діяльність ГО поширюється на всю територію України і за її межами, якщо потребується захист прав, свобод і законних інтересів українців, які перебувають за кордоном, або у зв’язку із участю в заходах, передбачених домовленостями ГО з міжнародними установами та організаціями;

          8. ГО не підтримує політичних партій, блоків, фракцій чи груп, або окремих депутатів у Верховній Раді чи в органах місцевого самоврядування, як і жодного кандидата в депутати чи на посаду Президента України - прямо, ані опосередковано чи приховано;

 

Завдання і цілі:

          9. Становлення незалежного громадського правозахисного руху у т.ч. з метою утвердження Конституційних гарантій, як: права на захист і вільний вибір захисника, захист конкуренції у сфері правових послуг від монополізації у т.ч. в цілях підвищення кваліфікації фахівців в галузі права;  

          10. Утвердження Конституційних прав громадян на: доступ до правосуддя, соціальний захист і безкоштовну медицину, захист економічних, соціальних, трудових прав і свобод у т.ч. бізнесу від явних проявів (чи усунення наслідків у т.ч. законодавчих) грубої сваволі та іншої несправедливості;

          11. Ініціювання правового підґрунтя для демонополізації ринків (крім державних монополій) товарів та послуг, унеможливлення розграбування державної казни, повернення в народну власність (державне чи комунальне управління) надр, водних й інших природних ресурсів України;

          12. Боротьба з олігархатом і організованою злочинністю у т.ч. в правоохоронних та органах влади і місцевого самоврядування у т.ч. судовій системі, ініціювання відсторонення та звільнення корупціонерів з займаних посад, подальшого притягнення до встановленої законом відповідальності;

          13. Громадський контроль діяльності всіх гілок органів влади та місцевого самоврядування, зокрема доцільності витрат (обмежень у виділенні) тощо коштів з державного/місцевих бюджетів;

          14. Забезпечення права учасників і членів ГО на всебічний розвиток їх людської особистості та здібностей, захист від безробіття - шляхом доступу до альтернативної прогресивної освіти належного рівня, підготовкою фахівців з високим рівнем практичних навиків та їх подальше працевлаштування;

 

Напрями діяльності:

          15. Весь спектр правових послуг зокрема юридичні консультації, супровід бізнесу, третейський розгляд і вирішення справ у конкретних спорах (суди ad hoc) у т.ч. безоплатна правова допомога, представництво в судах у т.ч. міжнародних, захист від обвинувачення, тощо;

          16. Ініціювання процедури втрати чинності законодавчих актів, або окремих їх положень, що містять приписи чи правила, які ущемляють права і свободи людини, йдуть в розріз з Конституцією та Міжнародними договорами, ратифікованими Україною та або носять дискримінаційний характер;

          17. Участь в розробленні проектів якісних змін в законодавство для усунення прогалин, ясності нині розмитих правил, реальності матеріальних і ефективності реалізації процесуальних прав, в цілях додержання міжнародних зобов’язань України та її утвердження у світі як Правової Держави;

          18. Збір та доведення до громадськості, органів влади, компетентних міжнародних інституцій і спільноти - суспільно важливої інформації злочинів проти людства і державності, різновидів, обсягів корупції, ущемлення прав та основоположних у т.ч. економічних свобод людини і бізнесу в Україні;

          19. Впровадження незалежних інформаційних ресурсів: у сферах право (законодавство, судова практика, зразки процесуальних документів, тощо) і журналістика (незалежне висвітлення подій та міжнародний форум для їх обговорення в інтернеті, власні журналістські розслідування, тощо);

          20. Просвітництво - правозахисними ідеями, міжнародними стандартами прав і свобод людини. Навчання учасників і членів ГО у т.ч. поглиблено праву, володінню ПК/інтернетом, спеціалізованим ПЗ та офісною і портативною технікою, інформаційним технологіям та журналістиці;

          21. Взаємодія з державними, приватними і громадськими (у т.ч. міжнародними) установами та організаціями, набуття всеукраїнського статусу, створення філій ГО у т.ч. за кордоном, здійснення підприємницької діяльності безпосередньо та або через утворені ГО юридичні особи;

          22. Будь-яка інша, прямо не заборонена законом діяльність ГО спрямована на здійсненність та ефективність виконання поставлених (9 - 14) завдань (цілей) і звісно на досягнення мети (6) Статуту та в цілях самозахисту ГО від рейдерства чи інших проявів свавілля, обумовлених діяльністю ГО;

          23. Всі доходи (прибутки) використовуються виключно для: фінансування видатків утримання ГО, реалізації цілей, завдань і напрямів діяльності, визначених Статутом, тобто їх навіть частковий розподіл, включаючи майно ГО - серед засновників, членів ГО, чи будь-яких інших осіб (крім оплати їх праці, ЄСВ, вище згаданих та інших неминучих витрат ГО) - апріорі не допускається;

 

                                Розділ ІІІ Права ГО:

 

          24. Захищати права, свободи і законні інтереси ГО, її членів (40) та учасників (34) й тих осіб що звертаються в ГО за правовою допомогою у т.ч. від обвинувачення, здійснювати представництво в судах правоохоронних і органах влади, вирішувати спори (15) надавати юридичні консультації тощо;

          25. Брати участь в роботі дорадчих й інших допоміжних органах, утворених державною владою чи органами місцевого самоврядування, в здійсненні державної регуляторної політики і розробленні проектів нормативно-правових актів чи змін, стосовно державності і суспільного життя в Україні, а також бути виконавцем державних замовлень згідно закону;

          26. Витребовувати необхідну інформацію, яка становить суспільний інтерес, звертатись в судові інстанції з позовами та відповідними скаргами до Вищої ради правосуддя і Конституційного Суду, з іншими процесуальними документами в компетентні органи влади і міжнародні інституції;

          27. Вільно збирати та поширювати інформацію, пропагувати завдання і мету (цілі) ГО, а також засновувати власні ЗМІ з метою займатись видавничою діяльністю і незалежною журналістикою, у т.ч. створювати власні інформаційні бази, сайти і форуми з відкритим доступом в мережі інтернет;          

          28. Організовувати та проводити круглі столи, прес-конференції, конкурси, семінари, тренінги, іспити… інші публічні заходи, вступати у спілки чи інші об'єднання, здійснювати просвітницьку та учбово-методичну діяльність у т.ч. впроваджувати в життя різноманітні проекти, програми, …тощо;

          29. Засновувати організації та спілки, укладати угоди про співробітництво і взаємодопомогу, підтримувати міжнародні контакти з неурядовими та громадськими організаціями, брати участь в міжнародних заходах, відряджати членів ГО для обміну досвідом, налагодження співпраці… тощо;

          30. Укладати будь-які (не заборонені законом) цивільні правочини, набувати немайнових і майнових прав, мати у власності кошти та інше майно, банківські рахунки, у т.ч. в іноземній валюті, свою символіку (атрибутику) і назву та виключне право на їх використання з моменту реєстрації;

          31. Одержувати на умовах оренди (чи інших угод) в користування приміщення, транспортні  засоби, інше майно, фінансову підтримку з державного/місцевого бюджетів, гранти, добровільні у т.ч. міжнародні пожертвування і спонсорські кошти від юридичних/фізичних осіб, членські внески;

          32. Забезпечити самозахист від зовнішніх і внутрішніх загроз або перешкод діяльності ГО та її ефективність, з тим передбачити в Статуті додаткові умови саморозпуску/реорганізації, діяльності, управління чи ліквідації юридичних (33) осіб, повноважень членів ГО та внутрішні Правила (71) ГО;

          33. Здійснювати підприємництво безпосередньо і через створені ГО юридичні особи, вчиняти інші юридично значимі дії, що випливають з сутнісного змісту Статуту, забезпечують діяльність (15 - 23) і виконання поставлених (9 - 14) завдань (цілей), необхідних для досягнення мети (6) Статуту;

 

                                     Розділ ІV Участь і Членство в ГО:

Участь:

          34. Учасники - небайдужі (у т.ч. неповнолітні від 14-ти років) громадяни України та іноземних держав, які активно (36) або помірковано (35) підтримують мету, межі, цілі та напрями діяльності (6 - 23) ГО, визнають цей Статут і набули статус учасника згідно його вимог, тобто в такому порядку:

     А) Звернення з заявою про участь в ГО, до якої додається заповнена анкета встановленого ГО зразка, в якій особа дає згоду на обробку персональних даних, зазначає необхідні відомості про себе, відповідає на всі там поставлені питання - про що розписується у відповідних графах анкети;

     Б) Правління (84) перевіряє подані документи на відповідність там (34/а) же зазначеним вимогам та призначає співбесіду - на підставі чого приймає відповідне (84/в) рішення, про яке повідомляє належно (98) особу, водночас дані учасника ГО - вносяться у відповідні: реєстр і розділ на сайті ГО;

          35. Диванні кіборги - обговорення тем на форумах, міркування по суті публікацій ГО а також їх поширення в соціальних мережах і у цілому в інтернеті, будь-яка інша поміч в діяльності ГО;

          36. Активісти - пропаганда завдань і цілей ГО, участь в правозахисній діяльності і публічних заходах, які провадить ГО в реальному (а не лише віртуальному) житті - активна життєва позиція;  

          37. Права - звертатись до ГО з розмаїтих питань у т.ч. з заявами про злочин, правову допомогу та інформаційну підтримку, розміщення авторських публікацій на ресурсах ГО… тощо;          

          38. Умови: зобов’язання перед ГО - відсутні, будь-яких внесків - не платять, Правила (71) на учасників - не поширюються, не мають права голосу в Загальних Зборах а також на оскарження (крім щодо (34/б, 39) себе) рішень керівних органів ГО у т.ч. можуть позбутись (39) статусу учасника ГО;

          39. Участь/Неучасть в ГО добровільна, припиняється за заявою учасника ГО та або на підставі рішення (91/в) Наглядової Комісії про позбавлення статусу учасника ГО, через тривалу відсутність будь-якого зв’язку з таким учасником або через недостойні і дискредитуючі ГО вчинки з його боку;

 

Членство:

          40. Члени ГО - її засновники та люди, які відповідають поняттям: активіст (36) або фахівець (69) і набули членство згідно вимог Статуту, тобто в наступному порядку:

     А) З заявою про членство може звернутись вище (40) згадана особа інакше до заяви слід долучити клопотання, яке містить аргументи необхідності зробити виключення з правила для такої особи;

     Б) До заяви (40/а) додається заповнена анкета встановленого ГО зразка в якій людина дає згоду на обробку персональних даних, зазначає необхідні відомості про себе, зобов’язується додержуватись Правил (71), відповідає на інші питання - про що розписується у відповідних графах анкети;

     В) Вивчивши документи (40/а-б), Правління (84) - повертає їх вмотивованою відмовою, або призначає іспитовий термін 3 місяці, для практичної перевірки особистих якостей кандидата та його взаємодії з членами ГО - на підставі чого приймається відповідне (84/в) рішення;

          41. Сплативши вступний внесок - член ГО отримує (145) 2-х сторонні: посвідчення і бейджик (українською та англійською мовами) для пред’явлення на вимогу або авторизації на різних (у т.ч. міжнародних) публічних заходах - дані члена ГО вносяться у відповідні Реєстр і розділ на сайті ГО;

          42. Права - голосу в Загальних (76) Зборах, на які може виносити свої питання, бути обраним в органи (74, 75) управління, оскаржувати будь-які: бездіяльність, дії чи рішення керівних органів ГО, а також на першочергові правову допомогу та інформаційну підтримку збоку ГО;

          43. Обов’язки - активна (36) участь в діяльності, виконання поставлених завдань та сприяння в досягненні статутних цілей і мети, неухильне додержання вимог Статуту і Правил (71) ГО, дружні відносини і солідарність всередині ГО у т.ч. своєчасна оплата членських внесків; 

          44. Членство в ГО добровільне і зупиняється, чи припиняється на ідентичних (39) підставах, кожна (без виключень) людина, задіяна фахівцем (69) в ГО - мусить бути членом (40) ГО, окрім того, членство в ГО є особистим немайновим правом, здійснення якого через представника - не допускається, всі інші супутні питання цього (ІV) Розділу - врегульовані (71) Правилами;    

                                Розділ V Структура ГО:

Юридичний Сектор:

          45. Організація і правове забезпечення діяльності, складання, аналіз та погодження документів, навчання праву, представництво у всіх у т.ч. захист від обвинувачення категоріях справ і у всіх видах у т.ч. міжнародного судочинства, третейський розгляд (суди ad hoc), супровід бізнесу, консультації;

          46. ГО здійснює підприємництво у сфері надання правових послуг безпосередньо, на підставі ч.1,3 ст.42 Конституції та п.2 ч.2 ст.21 ЗУ «Про громадські об’єднання» - легалізуючи (131) свою діяльність і одночасно дотримуючись вище (23) наведених презумпцій;  

          47. Безоплатно юридичні послуги надаються за рахунок коштів цільового призначення (гранти, пожертви, спонсорство, фінансування з державного/місцевого бюджетів, тощо), інакше такі послуги (крім консультацій) оплатні, а їх розмір завжди визначається індивідуально;

          48. Правник - фахівець в галузі національного і міжнародного права, компетентний захищати від обвинувачення та вести судові справи у всіх інстанціях, готує проекти і зміни в законодавство, апеляційні, касаційні, конституційні скарги, заяви в ЄСПЛ і складні позови, засідає в Третейській (112) і Правничій (115) Колегіях, конкурсних і кваліфікаційних комісіях, викладає (61) право;

          49. Правознавець - юридично обізнана особа, складає, аналізує і погоджує у т.ч. процесуальні документи, надає юридичні консультації, навчає стажерів (50), за аналогією (48) засідає в колегіях та кваліфікаційних комісіях і бере участь в справах, самостійно веде незначної складності справи у т.ч. працює над розширенням електронної правничої бази ГО;        

          50. Стажер - оплатно стажується в Секторі ГО отримавши залік (52/б) правничих (52) іспитів або безоплатно - під час практичних (64) занять в Учбовому (61) Секторі;

          51. Керівник Сектору - забезпечує ефективну діяльність ввіреного сектору, приймає рішення, видає накази і розпорядження з питань роботи Сектору, член (85) Правління, діє без довіреності від імені ГО - конкурсна (53) посада, з терміном повноважень - 1 рік;

     А) Посвідчує договори (84/ж) з надання правової допомоги, довіреності 3-х осіб, видає доручення і довіреності від ГО на представництво правникам (48) та правознавцям (49), які підтвердили свою компетентність в правничому іспиті (52/б) та або конкурсі (53/б) відповідною грамотою;

          52. Правничі іспити - складають щоб потрапити в Юридичний Сектор, це комплекс ідентичних завдань в правових дисциплінах, що оцінюються за 7-ми бальною шкалою, у кожної дисципліни свій прохідний бал, різний для кандидата в правники (48) правознавці (49) стажери (50) і ураховує таке:

     А) Заяву на участь в іспитах і заповнену анкету подає член (40) ГО, комунікації та знання якого відповідають вказаним (70) умовам і в разі проходження співбесіди, йому надсилають перелік (52) завдань, а готові роботи у відведений строк ним скеровуються в кваліфікаційну комісію;

     Б) На підставі складених іспитів правнику (48) і правознавцю (49) видають грамоти і ГО укладає з ними контракт (69), а стажеру (50) залік, вказані документи містять перелік всіх дисциплін і завдань з вписаними балами у відповідних графах, іспити - єдиний спосіб потрапити в Юридичний Сектор;

          53. Правничий конкурс - проводиться для визначення керівника (51) Сектору і змінних членів (85) Правління, а також в цілях підвищення правничої кваліфікації, участь в конкурсі добровільна, але оплатна (70), конкурс проводиться щорічно, має свій призовий фонд та наступні особливості:

     А) Заяву на участь в конкурсі вправі подати вище (48 - 51) вказані особи, сплативши відповідний внесок, конкурсантам одночасно надсилають комплекс ідентичних завдань в різних дисциплінах та відводять розумний строк, в який готові роботи слід надіслати в кваліфікаційну комісію;

     Б) В результаті конкурсу - переможець стає керівником (51) Сектору і членом (85) Правління, як і двоє інших призерів, всі троє отримують нагороди і розділяють призовий фонд, грамоти видають і конкурсантам що підтвердили (48 - 49) чи підвищили (49, 50) кваліфікацію у той же (52/б) спосіб;

     В) Адвокати, судді… інші особи - запрошені ГО, вступають у конкурс на тих (53/а) самих умовах, але згідно вимог (44) Статуту - сторонні особи, тому виборюють призовий фонд і головне показують свою компетентність в питаннях права, що сприяє досягненню цілей (9, 14) та мети (6) Статуту;

 

Інформаційний Сектор:

          54. Організація, інформаційне забезпечення та висвітлення діяльності ГО у т.ч. за кордоном, а також зв’язки з громадськістю, установами і організаціями, переклади, редакторство, журналістика, видавництво, адміністрування, модерація і наповнення відповідним контентом інтернет-ресурсів ГО;

          55. ГО здійснює підприємництво у сфері надання інформаційних послуг безпосередньо, на підставі ч.1,3 ст.42 Конституції і п.2 ч.2 ст.21 ЗУ «Про громадські об’єднання» - легалізуючи (131) свою діяльність і одночасно дотримуючись вище (23) наведених презумпцій;    

          56. Модератор - здійснює нагляд за безпекою, виглядом, роботою, якісним змістом публікацій, моніторинг читацького попиту і відгуків, забезпечує недопущення пустопорожньої інформації та плагіату, теплу атмосферу на інтернет-ресурсах ГО, блокує акаунти тролів і спамерів править чи видаляє публікації і коментарі, створює, об’єднує або закриває теми і розділи та є журналістом (57);

          57. Журналіст - здійснює збір, опрацьовує та публікує об'єктивну (обґрунтовану) і достовірну (поза розумним сумнівом доведену), несучу смислове навантаження інформацію для ресурсів ГО, провадить журналістські розслідування, першочергово - висвітлює заходи, в яких бере участь ГО;

          58. Стажер - оплатно стажується в Секторі ГО отримавши залік (60/б) про складання іспитів (60) або безоплатно, а саме під час практичних (64) занять в Учбовому (61) Секторі;

          59. Керівник Сектору - здійснює функції головного редактора інформаційних ресурсів ГО та забезпечує ефективність діяльності ввіреного сектору, видає накази і розпорядження з питань роботи і подає щоквартально звіти діяльності Сектору, призначається (84/а) Правлінням з числа модераторів (56), діє на підставі довіреності (86), від імені ГО з терміном повноважень - 2 роки;

     А) Укладає чи підписує договори (84/ж) у т.ч. співпраці в інформаційній сфері, видає доручення і скеровує подання на акредитацію/участь журналістів (57), що склали (60/б) іспит - в різних заходах;

          60. Іспити - складають щоб потрапити в Інформаційний Сектор, це комплекс ідентичних але в  різних дисциплінах завдань, які оцінюються за 7-ми бальною шкалою, кожна дисципліна має свій прохідний бал, різний для кандидата в модератори (56) журналісти (57) стажери (58) і ураховує таке:

     А) Заяву на участь в іспитах і заповнену анкету подає член (40) ГО, комунікації та знання якого відповідають вказаним (70) вимогам і в разі проходження співбесіди, йому надсилають перелік (60) завдань, а готові роботи у відведений строк він скеровує в кваліфікаційну комісію;

     Б) На підставі складених іспитів модератор (56), журналіст (57) отримує грамоту і контракт (69) з ГО, а стажер (58) залік - з переліком дисциплін і завдань та балами у відповідних графах, стажер (58) чи журналіст (57) - вправі подати аналогічну (60/а) заяву на перездачу іспитів через пів року;     

 

Учбовий Сектор:

          61. Альтернатива офіційному навчання праву, журналістиці та інформаційним технологіям, вільному володінню ПК, інтернетом і спеціалізованим ПЗ, учбово-методична робота, репетиторство, семінари, тренінги, іспити, конкурси - в цілях (6, 14, 20) високого рівня кваліфікації фахівців ГО;

          62. ГО здійснює підприємництво у сфері альтернативного навчання безпосередньо, на підставі ч.1,3 ст.42 Конституції і п.2 ч.2 ст.21 ЗУ «Про громадські об’єднання» - легалізуючи (131) свою діяльність і одночасно дотримуючись вище (23) наведених презумпцій;

          63. Безоплатно навчання здійснюється - за рахунок коштів цільового призначення (пожертви, гранти, спонсорство, фінансування з державного/місцевого бюджетів, тощо), інакше навчання (крім консультацій) оплатне, в індивідуально розрахованому (65/а) розмірі;

          64. Форма навчання в Секторі: дистанційна (он-лайн), комбінована (тренінги та семінари в групах) індивідуальна (репетиторство) і практична (робота в структурі ГО);

          65. Учасники (34) та члени (40) ГО - можуть пройти навчання роботі з ПК, інтернетом і ПЗ, навчитись основам чи поглиблено (на їх вибір) права та або журналістики з такими особливостями:

     А) На підставі заяви і анкети (встановленого зразка, з галочками навпроти форм (64), дисциплін (61), предметів навчання, рівня обізнаності, умов і побажань) та пройденої співбесіди - особа укладає договір з ГО, тобто деталі навчання у т.ч. розмір і порядок його оплати визначаються індивідуально;

     Б) Внаслідок успішного складання випускних іспитів - видається грамота ГО із зазначенням балів з окремих дисциплін і предметів навчання, до якої додається грамота з інформаційних (60/б) та або правничих (52/б) іспитів, чи про набуття (68/б) статусу профільного фахівця в структурі ГО;     

          66. Керівник Сектору - забезпечує ефективність діяльності ввіреного сектору здійснює нагляд за навчальним процесом, матеріально-технічним і кадровим забезпеченням, видає розпорядження та накази з питань роботи Сектору, подає щоквартально звіти діяльності Сектору, призначається (84/а) Правлінням з числа фахівців (69), діє на підставі довіреності (86), з терміном повноважень - 2 роки;

 

Фахівці / спеціалісти:

          67. Обліковець - здійснює логістику і облік документів, фінансів і ТМЦ ГО та осередків (120) в своєму віданні і видає, перераховує чи перенаправляє такі на запит (84/д) Правління та здійснює розрахунки у т.ч. заробітної плати, комунікації з контролюючими органами, подає фінансові звіти;

          68. Профільний іспит - перевірка необхідних знань та навиків кандидатів у світлі потреб ГО - для обліковців (67) та інших фахівців (ІТ-спеціалісти, дизайнери, перекладачі) вузьких спеціалізацій;  

     А) Для участі в іспитах член або (40) активіст ГО, комунікації і знання якого узгоджуються з  вимогами (70) - подає заяву і заповнену анкету, після чого йому призначають співбесіду;   

     Б) На підставі складених іспитів обліковцю (67), чи іншому (68) фахівцю вручається відповідна грамота, а ГО укладає з ним контракт (69);

          69. Зі всіма фахівцями, задіяними (48, 49, 51, 56, 57, 59, 66 - 68, 126) в структурі - ГО укладає контракти на певний строк, де розлого прописані: межі відповідальності, права та обов’язки, розмір, умови і порядок одержання заробітної плати і премій, відпустки, соціальний пакет… тощо;

          70. Умови: для фахівців - знання відповідного спеціалізації законодавства і початкова (власні права) юридична обізнаність, вільне володіння ПК, інтернетом і спеціалізованим ПЗ, комунікаціями (МФУ, засоби відео/фото зйомки) в залежності від потреб в роботі, для всіх - володіння державною мовою і ноутбук (середні параметри), інші питання цього (V) Розділу - врегульовані (71) Правилами;

 

                                     Розділ VІ Управління і Контроль ГО:

Правила:

          71. Складаються з основної частини, положень про діяльність відокремлених підрозділів (120), структури (45 - 70), колегіальних органів: управління (76, 84), контролюючого (90) та арбітражу (112, 115) ГО - у підсумку врегульовують всі важливі відносини всередині ГО;

          72. Деталізують повноваження, права і обов’язки та відповідальність членів ГО, інструменти контролю і захисту від свавілля та хаосу, виключають двояке трактування положень Статуту, тобто у підсумку покликані забезпечувати самозахист (32), справедливість і ефективне управління ГО;

          73. Незважаючи на займану посаду і статус - всі члени (40) ГО однаково неухильно зобов’язані додержуватись Правил - які є єдиним внутрішнім нормативно-регуляторним (71) документом, тобто створення будь-яких інших регуляторних та або нормативних документів - Статут не допускає;

 

Керівні органи:

          74. Управління ГО здійснюють виключно (44) її члени: безпосередньо - проведенням Загальних (76) Зборів та через створені органи: виконавчий - Правління (84), контролю - Наглядова (90) Комісія а також арбітражні - Третейська (112) і Правнича (115) Колегії;

          75. Самоврядування - сектори (45, 54, 61) і відокремлені підрозділи (120) функціонують в межах повноважень, передбачених цим Статутом та Правилами (71) і управляються одноособово;

 

Загальні Збори:

          76. Вищий керівний орган, повноважний вирішувати питання з приводу діяльності ГО, також у випадках передбачених (77) Статутом - приймати свої, скасовувати, змінювати та або затверджувати раніше прийняті колегіальні рішення з усіх значимих питань діяльності ГО;

          77. Повноваження Загальних (76) Зборів, не можуть бути передані чи віднесені до компетенції інших керівних органів ГО, коли виключна компетенція Загальних Зборів полягає в наступному:

     А) Затвердження у т.ч. частково або скасування рішення (84/б) Правління щодо внесення змін чи доповнень до Статуту і Правил (71), дострокове відкликання голови (86) Правління чи всього складу Наглядової (90) Комісії та їх одночасна заміна у вище (77/г) згаданому порядку;

     Б) Прийняття рішень про реорганізацію/розпуск ГО, осередку (120), порядку реалізації майна і використання коштів, створення ліквідаційної (142) комісії з визначенням її складу і повноважень а також затвердження ліквідаційного (143) балансу;

     В) Прийняття рішень про створення нових: осередків (120) чи юридичних (33) осіб, про участь ГО в спілках чи інших у т.ч. міжнародних організаціях та об’єднаннях або вихід із таких;

     Г) Обрання - членів Наглядової (90) Комісії по одному з юридичного (45) та інформаційного (54) секторів, а ще голови (86) Правління - виключно з фахівців (69) ГО і ще 3-х з поміж членів (40) ГО;   

     Д) Затвердження у т.ч. часткове або скасування витратної частини прийнятого (84/б) Правлінням бюджету ГО, у т.ч. з правом виключення чи зміни розміру щодо кожної окремої статті розходів у т.ч. пріоритетних напрямів діяльності та стратегії розвитку ГО за поданнями (84/б) Правління;

     Е) Вирішення любих питань - крім тих, що у компетенції інших органів (74, 75) управління ГО;

          78. Скликаються Загальні Збори - планово: Правлінням (84) раз в рік - в термін до 30 жовтня і позачергово: за рішенням Наглядової (90) Комісії - в термін 30 днів після його прийняття або за клопотанням 30% членів (40) ГО до Комісії - в термін 30 днів з дня отримання Комісією клопотання;

          79. За умови - якщо планові, або позачергові Збори не відбулись в установлені (78) терміни, члени ГО вправі скликати і провести Загальні Збори самостійно, згідно вимог (80 - 83) Статуту;

          80. Загальні Збори легітимні виключно за наявності кворуму 75% (3/4) зареєстрованих членів ГО, рішення Загальних Зборів по вагомим (77) питанням є прийнятим, за наявності кворуму в 75% (3/4) голосів від числа зареєстрованих на зборах членів ГО, зі всіх інших питань - 67% (2/3) голосів;

          81. Право голосу на Загальних Зборах мають виключно члени (40) ГО, які на час їх проведення рівні в повноваженнях, прийняті Загальними Зборами рішення - набувають чинності протягом 30 днів, якщо не оскаржені до Правничої (115) Колегії протягом цього ж часу, що зупиняє їх виконання;

          82. Загальні Збори вирішують лише ті питання, що завчасно винесені на їх розгляд і занесені у Протокол Загальних Зборів, що складається Правлінням, чи Комісією (78), а у певних (79) випадках і членами (40) ГО. Протокол Зборів мусить бути погоджений Юридичним (45) Сектором;          

          83. Порядок засідання та процедура прийняття рішень Загальними (76) Зборами наступні:

     А) Члени ГО обирають головуючого (керує засіданням) і секретаря (протоколює засідання), за наявності (80) кворуму - головуючий розпочинає засідання, питання почергово обговорюються та поіменно голосуються, на підставі чого Зборами затверджуються чи приймаються всі рішення;

     Б) Члени ГО, що беруть участь в Зборах дистанційно (не присутні фізично) - реєструються (80) і здійснюють повноваження (83/а) шляхом інтернет-комунікацій ГО, авторизувавшись в системі за своїм унікальним логіном, а питання обговорюють в режимі відео конференції;

 

Правління:

          84. Виконавчий орган - організовує, планує і здійснює управління поточною діяльністю ГО, повноважний вирішувати питання діяльності ГО, приймати рішення - крім тих, що є компетенцією інших керівних (74) органів та самоврядування (75), виключна компетенція Правління наступна:  

     А) Здійснювати менеджмент всередині ГО та діяти від імені ГО в правовідносинах зі всіма 3-ми особами у т.ч. укладати і підписувати від імені ГО угоди, договори, будь-які інші документи, а також призначати чи звільняти голову (126) осередку та керівників (59, 66) Секторів ГО;

     Б) Прийняття будь-яких змін і доповнень в Статут та Правила (71), планування дохідної частини і прийняття витратної частини бюджету ГО, визначення пріоритетних напрямів діяльності та стратегії розвитку ГО, створення бізнес-планів з наведених приводів - підлягають затвердженню Зборами;

     В) Рішення про прийняття чи відмову у прийнятті в учасники (34) і члени (40) ГО, скликання (78) Загальних Зборів і затвердження (82) Протоколу меж (питання, що розглядаються) їх проведення;

     Г) Прийняття рішень щодо проведення: круглих столів, семінарів, прес-конференцій, тренінгів, конкурсів, тестувань та інших публічних заходів і щодо участі членів ГО в міжнародних заходах, їх відрядження для обміну досвідом, налагодження співпраці… чи в інших інтересах ГО - за кордон;

     Д) Здійснення оперативного управління майном і фінансами ГО, які за запитом (67) обліковцям отримує чи перенаправляє (перераховує) - самоврядним (75) органам, для розрахунків за поточними витратами ГО чи матеріально-технічного забезпечення ГО;

     Е) Постановлення наказів і розпоряджень з питань, що знаходяться в компетенції Правління у т.ч. спрямованих на виконання Рішень Загальних (76) Зборів, Наглядової (90) Комісії і Правничої (115) Колегії - обов’язкових до виконання всіма членами ГО і керівними (74, 75) органами, включаючи безпосереднє внесення змін в Статут і Правила (71), затверджені Загальними Зборами або прийняті Правничою Колегією чи виклад тлумачень (146) Правничої Колегії у відповідному розділі Правил;

     Є) Прийняття рішень за результатами розгляду заяв і клопотань (крім (91/а) скарг) та будь-яких письмових ініціатив від членів і учасників ГО, винесення таких на розгляд Загальних Зборів, якщо питання зачіпає діяльність ГО чи його Структури і виходить за межі компетенції (84) Правління;

     Ж) Затвердження намірів керівника Сектору чи голови осередку (75) на укладення договору/угоди із 3-ми особами, ціна яких перевищує еквівалент у 2000 доларів США а також підготовка річних звітів діяльності ГО у т.ч. для подання контролюючим органам влади;

     З) Затвердження зразків печаток, штампів, емблеми, логотипа, бланків, дизайну інтернет ресурсів, рекламної чи видавничої продукції, грамот та інших кваліфікаційних і нагородних відзнак;

          85. Склад Правління формується з керівника (51) і 2-х призерів (53/б) правничого конкурсу та головуючого (93) Наглядової Комісії, голова (86) Правління обирається (77/г) Загальними Зборами;          

          86. Голова Правління - здійснює координацію з керівними (74) і самоврядними (75) органами, видає довіреності та підписує всі документи ухвалені Правлінням, діє від імені ГО без довіреності на представництво, головує на засіданнях Правління, безпосередньо здійснює комунікації (прописані в установчих документах) з контролюючими органами влади, термін його повноважень - 2 роки;

          87. Члени Правління рівні між собою і мають однакові повноваження на вчинення дій - крім тих, що згідно Статуту (86) і Правил (71) - компетенція голови Правління чи вчиняються колегіально (88), діють від імені та в інтересах (крім питань (51/а) права) ГО на підставі довіреності (86) ГО;

          88. Всі рішення Правління письмові, розглядаються питання та приймаються рішення у складі не менше 3-х членів, якщо думки розходяться, то рішення не приймається - доки Правління не буде в повному складі, у підсумку рішення Правління приймається голосами статутної (85) більшості;

          89. Засідання Правління можуть проходити а рішення прийматись в дистанційному режимі, тоді документи безпровідними комунікаціями надсилають голові (86) для їх посвідчення, Правління засідає щомісячно та в любий час позачергово, термін повноважень членів Правління - 1 рік;

                                     

Наглядова Комісія:

          90. Наглядовий колегіальний орган - за фінансово-господарською діяльністю ГО, дотриманням Правил (71) і Статуту, прав учасників (34) та членів (40) і безпекою (32) ГО, повністю незалежний та самостійний в своїй діяльності - підзвітний виключно Загальним (76) Зборам;

          91. Наглядова Комісія (надалі: Комісія) вирішує спори та претензії всередині ГО, здійснює контролюючі, дисциплінарні і ревізійні заходи, виключна компетенція та повноваження Комісії такі:

     А) Розгляд скарг на рішення, дії та бездіяльність колегіальних (74) керівних і самоврядних (75) органів, заяв з приводу недостойних поведінки чи вчинків членів ГО, перевищення чи зловживання правами або повноваженнями, будь-яких корупційних ознак, проявів дискримінації … тощо;

     Б) Прийняття рішень про дострокове припинення повноважень - керівниками Секторів, головами осередків, членів Правління та про тимчасове відсторонення будь-якого фахівця від займаної посади і здійснюваних повноважень на час внутрішнього розслідування;

     В) Прийняття рішень про застосування дисциплінарних стягнень до членів ГО і щодо виключення (44) з членів та або позбавлення (39) статусу учасника ГО;

     Г) Здійснення ревізійних і контролюючих заходів, фінансової і господарської діяльності ГО у т.ч. витребування (виїмка) будь-яких носіїв інформації від керівних органів чи посадових осіб ГО;

     Д) Розроблення, впровадження, організація та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішньої і зовнішньої, у т.ч. економічної, інформаційної і мережевої безпеки ГО, вчинення інших дій, необхідних для здійсненності поставлених (90) завдань і цілей (22, 32) Статуту;

     Е) Будь-яка дія, бездіяльність чи рішення Комісії - можуть бути оскаржені у встановленому (100) порядку у т.ч. переглянуті Третейською (112) і Правничою (115) Колегіями;

          92. Склад Комісії (5-ть осіб) та обирається (77/г) Загальними Зборами, головуючого члени комісії обирають з поміж себе, члени Комісії мають однакові повноваження на вчинення дій, крім тих, що у виключній (93) компетенції головуючого;

          93. Головуючий керує засіданнями Комісії, підписує всі документи нею ухвалені, організовує та дає усні і письмові вказівки щодо проведення Комісією контрольно-ревізійних чи заходів безпеки, забезпечує координацію Комісії із колегіальними (74) керівними і самоврядними (75) органами ГО;

          94. Контрольно-ревізійні та заходи безпеки (91/г) - здійснюються Комісією в будь-який час і без попереднього інформування (крім планових ревізій чи витребування інформації запитами) та у вибраний Комісією ефективний спосіб - не заборонений законом, Статутом і Правилами (71);

          95. Планово Комісія засідає щомісячно та в любий час позачергово, строк повноважень членів і головуючого Комісії - 1 рік, всі інші питання цього () Розділу - врегульовані (71) Правилами;

 

                                     Розділ VІІ Комунікації ГО:

Звітування керівних органів:

          96. Органи самоврядування (74) колегіальні органи управління (75) ГО щоквартально подають письмові звіти діяльності. протягом тижня після вчинення дії, проведення заходу, завантажують (97) необхідні документи, відео, публікації… на інтернет ресурси ГО, забезпечуючи так або через запити відкритий доступ громадськості до інформації про мету і завдання, діяльність ГО у цьому зв’язку;

          97. Вся (включаючи фото і відео) інформація ГО зберігається на хмарних ресурсах і сайтах в інтернеті та накопичувачах, всі документи переводяться в електронний (скан-копії) вид, доступ до любої (крім конфіденційної) інформації - відкритий для членів (40) ГО або надається їм за запитами;

          98. Першочергова (зі всіх значимих питань у т.ч. про будь-які прийняті рішення керівними органами) інформація ГО - невідкладно надсилається на електронну пошту, іншими різновидами (Skype, Viber, Messenger… соціальні мережі) зв’язку у т.ч. СМС і голосовим інформуванням;

          99. Всі документи виключно в електронній (97) формі, обмін інформацією на будь-яких носіях здійснюється за допомогою інтернет та інших безпровідних комунікацій через контактний центр ГО, після чого перенаправляється адресно відповідним керівним (74) чи самоврядним (75) органам;

 

Порядок оскарження спорів:

         100. Будь-які бездіяльність, дія чи рішення (далі: спір) підлягає оскарженню (далі: скарга) та розглядається і вирішується в строки (101) і у порядку (107 - 111) передбачених Статутом;

         101. Строки звернення спору та оскарження рішень за наслідками провадження у спорі - 30 діб, переписка сторін (102) і з повноважними (103, 105) органами - 15 діб, розгляд Третейською (112) Колегією по суті - 30 діб, Правничою (115) Колегією - згідно проведення (119) засідань Колегії, якщо строк пропущений через поважні чи непереборної сили обставини - такий повинен бути поновлений;

         102. Врегулювання - член ГО зобов’язаний звернутись до органу (далі: сторони), з яким виник спір з пропозицією розрішити такий, навівши суть і бачення вирішення предмету (ів) спору, сторона вирішує спір або надає своє аргументоване бачення ситуації і варіанти її вирішення;

         103. Сторона зобов’язана подати скаргу до Наглядової (90) Комісії, яка повноважна розглядати скарги і вирішувати всі спори всередині ГО, зокрема застосовувати дисциплінарні стягнення, крім

випадків, коли Наглядова Комісія є стороною у спорі, який не вдалось (102) врегулювати, в такому разі Наглядова Комісія перенаправляє скаргу для вирішення по суті в Юридичний (45) Сектор;  

         104. Прийнятність - скарга повинна бути обґрунтованою: містити пояснення у чому полягає сваволя і яким боком це зачіпає сторону чи ГО, фактичні (доводи), матеріальні (докази) і юридичні (положення закону, Правил (71) чи Статуту) аргументи своєї позиції і спосіб вирішення спору;

         105. Збір - справляється у встановлених Правилами (71) розмірах за розгляд спору - зі сторони яка подає скаргу, на обох етапах провадження інстанційними органами: Третейської (112) Колегії та Правничої (115) Колегії, яка є останньою інстанцією (108) у вирішенні всіх спорів всередині ГО;

         106. Третейська (112) Колегія повертає скаргу, якщо: вважає таку явно (104) необґрунтованою, через пропущення строків (101) оскарження або через не вичерпання засобів (102, 103) захисту, чи не сплачений збір (105), всі інші призначає до розгляду, давши час сторонам на письмові відповіді по суті запитань Колегії та витребувавши в разі необхідності в сторін додаткові матеріали;

         107. Третейська (112) Колегія вирішує спір за наявними матеріалами, в режимі конференції за участю сторін, а в разі клопотань з обох сторін - без їх виклику, якщо сплачено додатковий (111) збір, то розгляд справи відбувається у спеціально обладнаному приміщенні;

         108. Правнича (115) Колегія переглядає рішення (107) на предмет явних помилок в оцінці фактів чи права, відхилення доводів без їх оцінки… тощо, у підсумку залишає рішення в силі або скасовує і ухвалює своє, Рішення Правничої Колегії Остаточні (119);  

 

Порядок вирішення спорів:

         109. Наглядова Комісія і Юридичний Сектор (103) Третейська і Правнича Колегії (105), вирішують спір по суті зі своїми особливостями, водночас порядок розгляду справ аналогічний:

     А) Засідання проводить колегія, в якій є щонайменше один правник (48), за участю сторін у справі і у відкритому (якщо цього забажає хоча б одна сторона) режимі;

     Б) Сторонам надається можливість вичерпно аргументувати свою позицію, задаючи одна одній питання і відповідаючи на питання колегії, сторони вправі залучати своїх представників та свідків; 

     В) Заслухавши всі доводи сторін - колегія завершує засідання, а після закритої наради - приймає рішення більшістю - з якою може не погодитись окремий член колегії, виклавши окрему думку, яка разом з рішенням невідкладно (98) надсилається сторонам і викладається (96) в інтернеті;

         110. Рішення колегій за наслідками вирішення спору - містять наступну обов’язкову складову: 

     А) Неправа сторона - оплачує правій всі (у т.ч. збір та на представництво) матеріальні витрати і справедливу сатисфакцію, призначену за результатом розгляду підставної або скарги, яка убачає явне зловживання правами, з неправої сторони також стягується штраф на користь ГО;

     Б) В залежності від явності чи грубості констатованої сваволі - рішення може містити вимогу про вчинення Наглядовою Комісією однієї з передбачених (91/б-г) Статутом дій, якщо ж неправою стороною визнається Наглядова Комісія, скликаються Загальні Збори для її відкликання (77/а);

     В) Унаслідок вирішення спору рішенням, що набрало сили (101) чи остаточним (108), на користь інакшої сторони у справі, чим вирішила нижча інстанція - санкції (110/а) застосовуються до всіх, хто засідав в колегіях, притому не виклав окрему (109/в) думку а до правників (48) в подвійному обсязі;

     Г) Керуються основами (1, 4, 6) Статуту та усталеними міжнародними принципами відправлення правосуддя, ухвалюючи рішення - враховують сукупність встановлених обставин, що випливають з наданих сторонами аргументів (104) і доводів поза розумним сумнівом, тобто навіть у спостерігачів не повинні виникати сумніви в безсторонності розгляду чи в розумності і справедливості рішень; 

         111. Відповідати за свої рішення дії чи бездіяльність може тільки фізична особа, зайнята в ГО і лише на добровільних засадах - всі інші питання цього (VІІ) Розділу - врегульовані (71) Правилами;

 

                                     Розділ VІІІ Арбітраж ГО:

Третейська Колегія:

         112. Створена ГО на підставі Конституції і Міжнародних Договорів, ЗУ «Про третейські суди», для захисту майнових і немайнових прав та охоронюваних законом, цим Статутом і Правилами (71)  інтересів фізичних (учасники (34) і члени (40) ГО) та юридичних (33) і власне ГО осіб; 

         113. Головує в колегії правник (48), в її склад входять 2-є правознавців (49) і 2-є стажерів (50), (надалі: суд); У вирішенні спорів всередині (112) ГО - суд може діяти тільки як апеляційна інстанція, переглядаючи рішення Наглядової Комісії або Юридичного Сектору (103), керується Статутом і Правилами (71) як джерелом права, здійснюючи розгляд справ у вище (100 - 111) вказаному порядку;

         114. Порядок вирішення спорів між 3-ми особами (які не є членами (40), ані учасниками (34) ГО), в межах підприємницької (46) діяльності ГО - здійснюється згідно вимог ЗУ «Про третейські суди», для вирішення конкретного спору (суди ad hoc), нарешті рішення суду за таких (48) обставин  - оскарженню не підлягатиме, всі інші питання діяльності суду- врегульовані (71) Правилами;

 

Правнича Колегія:

         115. Остання інстанція - перегляду всіх рішень, дій чи бездіяльності керівних (74, 75) органів ГО, вирішення спорів всередині ГО, тлумачення Статуту і Правил (71), незалежний колегіальний орган (далі: Колегія) з виключними повноваженнями стосовно вище вказаного і нижче наведеного:

     А) За вмотивованим поданням керівних (81, 82) органів, чи обґрунтованою (104) скаргою членів (40) ГО - тлумачить або виключає окремі пункти Правил (71) та Статуту - виключно в межах такого подання чи скарги - в такому випадку діє як 1-ша інстанція, рішення якої остаточне (119);

     Б) На тих самих (115/а) підставах - вносить зміни або скасовує будь-яке рішення (77) Загальних Зборів, Правління (84) чи Наглядової Комісії (91), тобто з питань діяльності ГО, що перебувають у їх виключній компетенції - і там діючи як 1-ша інстанція, рішення якої завжди (119) остаточне;

     В) В якості касаційної інстанції - переглядає (108) рішення Третейської (112) Колегії зі всіх інших питань діяльності ГО а також вирішення скарг і спорів;

         116. Склад Колегії непарний (5-ть осіб), формується за тиждень до засідань (119) автоматичним розподілом з щонайменше 3-х правників (48) і відповідно 2-х правознавців (49), рівнозначна заміна члена Колегії, який є стороною (102) у конкретному спорі проходить ідентично, Рішення Колегії приймаються унаслідок закритої наради більшістю голосів і публікується згідно (96) Статуту;

         117. За рішеннями: Правління (84) чи Загальних (76) Зборів - Колегія засідає Палатою у складі (13-ти осіб), а саме: 7-ми осіб Юридичного (45) Сектору, 3-х членів (84) Правління, 3-х членів (90) Комісії, на користь Палати відмовитись від розгляду «неоднозначних» справ може і Колегія (115);          

         118. Розгляд справ відбувається в режимі конференції, але за колективним клопотанням (не менше 20-ти членів ГО), чи за умовами укладених ГО договорів з 3-ми особами - у відкритих, у т.ч. виїзних засіданнях - відео з засідань та всі Рішення Колегії - викладаються (96) на ресурсах ГО;

         119. Рішення Колегії Остаточні, тобто оскарженню (ураховуючи здоровий глузд і юридичну визначеність) не підлягають, засідає Колегія щоквартально, про що інформує завчасно (98) та належно (96), всі інші питання діяльності цього (VІІІ) Розділу - врегульовані (71) Правилами;

 

                                     Розділ ІХ Відокремлені підрозділи ГО:

 

         120. Осередок - створюється з метою розширення діяльності ГО, інтереси якої представляє та пропагує в межах територіальної одиниці України чи окремої країни - діє виключно на підставі та в межах Статуту і Правил (71), легалізує діяльність згідно (131) закону і не є юридичною особою;

         121. Найменування відповідає територіальній (в межах міста, чи області або іноземної держави) юрисдикції, вказується після назви ГО так: 1) «Незалежна Правозахисна Асоціація»; 2) - Харківський обласний осередок / - Червоноградський міський осередок / - Канадський міжнародний осередок;

         122. Має своє відокремлене майно, може одержувати в оренду (чи за угодами) в користування приміщення, транспортні засоби, комп’ютерну, офісну та іншу необхідну техніку, а також рухоме і нерухоме майно - з урахуванням перечисленого на окремому балансі осередку та на балансі ГО;

         123. Має у власності кошти та інше майно, банківські рахунки, у т.ч. в іноземній валюті, може фінансуватись з місцевих бюджетів, одержувати добровільні, у т.ч. міжнародні пожертвування від юридичних та фізичних осіб з урахуванням вказаного на окремому балансі осередку і на балансі ГО;

         124. Може укладати будь-які (не заборонені законом) цивільні правочини, набувати немайнових і майнових прав безпосередньо, крім випадків, які потребують (84/ж) попереднього узгодження, має власні сторінки з найменуванням (121) осередку на інтернет-ресурсах ГО і в соціальних мережах;

         125. ГО повною мірою здійснює структурний (74, 75) функціонал в межах територіальної (120) юрисдикції своїх осередків, тобто осередок використовує структуру ГО, а не створює свою окрему;

         126. Голова осередку - здійснює повноваження в межах довіреності (86) та підпорядковується виключно Статуту і Правилам (71) підзвітний Правлінню (84) Загальним (76) Зборам Наглядовій (90) Комісії, координує осередок зі всією структурою ГО і керує всією діяльністю осередку, суміщає посаду з любою іншою у т.ч. керівника Сектору, фахівця (69), має доступ до баз даних і адмін панелі сайтів ГО, укладає правочини, видає розпорядження та накази, посвідчує внутрішні документи, розпоряджається майном осередку - всі інші питання Розділу (ІХ) - врегульовані (71) Правилами;

 

                                     Розділ Х Фінанси, майно ГО та їх облік

Джерела надходження майна:

         127. Здійснення підприємницької (46, 55, 62) діяльності, фінансування з державного та або місцевого бюджету, добровільні пожертви фізичних і юридичних осіб, установ та організацій у т.ч. міжнародних, вступні і членські внески, власні кошти та майно засновників і членів ГО;

         128. Цільове призначення: міжнародні гранти, спонсорські внески на виконання завдань та реалізацію проектів і поставлених цілей, програм ГО з предметів: альтернативного офіційному (61) та безкоштовному (63) навчання а також надання безкоштовної (47) правової допомоги; 

         129. Підставами надходження рухомого і нерухомого майна у т.ч. в тимчасове користування чи в оренду - можуть бути договори і угоди з 3-ми особами, або купівля такого з отриманих (129, 130) ГО прибутків… а також любі інші джерела надходження майна, прямо не заборонені Законом;

        

Порядок використання майна:

         130. Отримані прибутки та майно з вище (127 - 129) вказаних джерел можуть бути використані виключно для фінансування видатків утримання ГО і осередків (120) тобто у вище (23) передбачений спосіб, зокрема для закупівлі технічних засобів і матеріально-технічного забезпечення, зайнятості членів ГО і контрактної (69) оплати праці фахівців, оренди, відрахувань на соціальні та інші заходи, відрядних та інших… неминучих витрат ГО, кошти і майно ГО не підлягають розподілу між членами ГО та не можуть бути використаними для вигоди якогось засновника, члена ГО …чи будь-кого іще;

 

Облік та звітність:

         131. Відомості здійснення (46, 55, 62) ГО підприємництва включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ГО також реєструє символіку (30), осередки (120) в порядку ЗУ "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", а себе - протягом 60 днів з дня установчих зборів;

         132. ГО зобов’язується вести (67) оперативний і бухгалтерський облік, фінансову, податкову і статистичну звітність, подавати і оприлюднювати звіти цільового використання коштів фінансування з державного чи місцевого бюджетів та сплачувати до бюджету обов'язкові платежі;

         133. Зберігати правовстановлюючі документи і ті, що містять інформацію про діяльність ГО відповідно до мети та завдань ГО, регулярно оновлювати дані, які надавати державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом, готувати річні фінансові звіти з детальним аналізом доходів і витрат ГО, здійснювати заходи (90) контролю, щоб забезпечити зарахування і витрачання повністю всіх коштів у спосіб, що узгоджується з цілями та завданнями заявленої діяльності ГО;

         134. Забезпечити ведення обліку та зберігання не менше п’яти років усіх необхідних облікових документів щодо внутрішніх і міжнародних операцій і вище (131 - 133) згаданої інформації, надавати її компетентним державним органам на запит, а також в інших випадках, передбачених законом;

 

                                     Розділ ХІ Міжнародна співпраця ГО:

         135. ГО використовує міжнародні зв'язки, здійснює міжнародну діяльність в передбаченому Статутом (7, 18, 19, 21, 29) Законами і Конституцією та Міжнародними Договорами - порядку, з повним обсягом прав і обов’язків юридичної особи;

         136. Міжнародна діяльність ГО здійснюється шляхом участі у міжнародних проектах, в роботі міжнародних організацій та в любих інших формах, що не суперечать чинному (135) законодавству і відповідають загально визнаними нормам і принципам міжнародного права - ураховуючи що: 

     А) ГО заключає договори та укладає угоди про співпрацю з громадськими, іншими неурядовими іноземними та міжнародними установами, організаціями та інституціями у т.ч. вступає у спілки;

     Б) ГО бере участь в міжнародних (конференціях, семінарах, конкурсах/змаганнях, круглих столах та інших) публічних заходах у т.ч. відряджає для участі в них своїх (40) членів і приймає делегації - в цілях обміну досвідом, налагодження співпраці, а також реалізовує інші спільні програми і проекти;

     В) ГО захищає права, свободи і законні інтереси громадян України та етнічних українців постійно чи тимчасово проживаючих на території іноземної держави або осіб, які звідти вже повернулись, але були в іноземній державі піддані свавіллю чи іншому ущемленню своїх прав і свобод;

         137. З метою ефективної реалізації на практиці Статутних і вище (135, 136) приведених цілей - ГО може створювати осередки (120) в інших країнах світу як відокремлені підрозділи з реєстрацією (131) в Україні та їх одночасною легалізацією на території іноземної держави;

 

                                     Розділ ХІІ Зміни в Статут, Припинення діяльності ГО:

Внесення змін:

         138. Виключне право затверджувати зміни та доповнення (77/а) до цього Статуту належить Загальним (76) Зборам, а їх прийняття Правлінню (84/б), що у свою чергу тягне викладення його в новій редакції з подальшою реєстрацію Статуту згідно (131) закону;

         139. Затвердження унесення змін чи доповнень в Статут - потребує (80) кворуму 75% (3/4) зареєстрованих членів ГО, про що повідомляється уповноважений (131) орган з питань реєстрації;

 

Припинення діяльності:

         140. ГО створюється на невизначений термін. Припинення діяльності ГО здійснюється шляхом саморозпуску (ліквідації), судової заборони (примусовий розпуск) або реорганізації;

         141. Рішення про саморозпуск у т.ч. шляхом реорганізації, включаючи порядок реалізації майна приймається Загальними Зборами кворумом (80) 75% (3/4) зареєстрованих на Зборах членів ГО;

         142. Рішенням (77/б) Загальних Зборів створюється ліквідаційна комісія з метою проведення процедури припинення ГО як юридичної особи і прийняття рішення щодо використання коштів та майна ГО після його ліквідації - майно ГО не може (23) розподілятись між її членами (40);

         143. З дня утворення (142) ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження з управління діяльністю ГО, ліквідаційна комісія оцінює все наявне майно, виявляє кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і подає його на затвердження (77/б) Загальних Зборів;

         144. Всі матеріальні активи ГО, що залишились унаслідок ліквідації (143) - передаються на баланс іншої (Загальні Збори також вирішують якої саме) неприбуткової громадської організації, аналогічної (правозахисна) природи діяльності, а у разі рішення про реорганізацію (141) (яке може бути прийняте за наявності правонаступника (ів)) - своєму правонаступнику;

                                                                

                                     Розділ ХІІ Заключні Положення:

 

         145. Сайт і форум (крім сторінок у Facebook) - починають роботу а ЗМІ (27) - засновуватись, затверджені: форми бланків, грамот та інша символіка (30) ГО, посвідчення і бейджі (41) ГО - входити в обіг та або видаватись членам ГО - не раніше, як за пів року після реєстрації ГО;

         146. Виключне право тлумачення цього Статуту і Правил належить (115/а) Правничій Колегії, яка з вказаних приводів ухвалює рішення - всі тлумачення Статуту вносяться (84/е) Правлінням у

відповідний розділ Правил (71). Ніщо у цьому Статуті не може бути трактоване керівними (74, 75) органами ГО, як підстава чи привід до вчинення дій або прийняття рішень, спрямованих на свавільне обмеження прав членів і учасників ГО більшою мірою, аніж це передбачено положеннями Статуту;

Назад

Контакт

Роман Iniesta
м. Львів, вул. Убий в собі Раба, 3

073-215-05-49
067-371-26-22

На всі ноутбуки гарантія від 6 місяців

cтворити безкоштовний сайтWebnode